download

สำหรับนักศึกษา

แบบคำร้องทั่วไป

แบบเพิ่มวิชาเรียน

แบบเปลี่ยนวิชาเรียน

แบบถอนวิชาเรียน

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน ปวส.

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน ระดับปริญาตรี

แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา(กรณีกำลังศึกษา)

แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา(กรณีสำเร็จการศึกษา/พ้นสภาพ)

แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา

แบบขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับปวส.

แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

แบบคำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

แบบคำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายสถานศึกษา

แบบคำร้องขอแก้ i

แบบคำร้องขอโอนย้ายสาขา

แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ- สกุล และอื่น ๆ

แบบฟอร์มลาป่วย / ลากิจ

แบบฟอร์มเข้าชั้นเรียนกรณีเพิ่ม-เปลี่ยนวิชา

แบบฟอร์มชำระเงินค่าเทียบโอน

 

สำหรับอาจาร์ยผู้สอน

แบบฟอร์มขอติด i

แบบฟอร์มขอแก้ i

 

 

 

 

2017 Powered By regis_plc

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes