<-- ประกาศ นักศึกษาทุกระดับชั้น สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้ง นักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่มีรายชื่อ หรือ ที่ทำเรื่อง
ย้ายสาขาวิชา ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งในวันที่ 19 สิงหาคม 2557
ซึ่งนักศึกษาที่ทำเรื่องย้ายสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลด

ใบลงทะเบียนในสาขาวิชาที่ย้ายได้ ประกาศ ณ วันที่ 13 ส.ค. 57

ประกาศแจ้ง นักศึกษาใหม่ทุกระดับ สามารถดาวน์โหลด
ใบรายชื่อ และใบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2557
คลิ๊กที่นี่ หากมีข้อสงสัยติดต่อแผนกทะเบียน
ประกาศ แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สามารถตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2557 ได้ตั้งแต
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป คลิ๊กที่นี่ และถ้าหากพบว่า
ไม่มีรายชื่อของนักศึกษาในรายวิชาใด กรุณาแจ้งให้นักศึกษา
ประกาศ แจ้งนักศึกษาเก่าทุกระดับ ให้ตรวจสอบรายชื่อที่
กศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 57 เป็นต้นไ
คลิ๊กที่นี่ และถ้าหากพบว่านักศึกษา ไม่มีรายชื่อในรายวิชาใด กรุณาติดต่อ
แผนกทะเบียนด่วน ประกาศ ณ วันที่ 11 ธ.ค. 56
ประกาศ แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
เฉพาะนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปีทุกสาขา เปลี่ยนแปลง
วันเรียนปรับพื้นฐานวิชา ภาษาอังกฤษ จากเดิมวันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2557
เปลี่ยนแปลงมาเป็น วันที่ 6 - 30 พฤษภาคม 2557 อ่านรายละเอียด (คลิ๊กที่นี่)
ประกาศ แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จ ภาค 2/2556 ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
ตรวจสอบรายชื่อสำเร็จได้ คลิ๊กที่นี่ ประกาศ วันที่ 28 มีนาคม 2557
แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จ ภาค 2/2556 ระดับ ปวส. และปริญญาตรี
รับใบรบ. และใบรอสภาฯ อนุมัติ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
ประกาศ การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (อ่านรายละเอียด) ประกาศ วันที่ 26 ก.พ.57
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนภาค 1/2557
นักศึกษาที่จะขึ้นชั้นปี 2,3,4 และตกค้าง ในปีการศึกษา 2557 วันเปิดภาคเรียน
ได้แก่ วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ลงทะเบียน 26-30 พ.ค.57
ส่วนนักศึกษาใหม่ เปิดวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค.57
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่ 1/2557 (ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.57 เป็นต้นไป) คลิ๊กที่นี่

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ เขตพื้นที่พิษณุโลก
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สำหรับนักศึกษา
Download แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ
Download ตารางเรียน 1/2557(สำหรับนักศึกษา ปวส., ปริญญาตรี และปริญญาโท)
Download คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557(กำลังดำเนินการ)
แผนการเรียนเสนอแนะประจำภาค 1/2557
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน *2/2556 (นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 56 เป็นต้นไป)
ปฏิทินการศึกษา 2557 ปฏิทินกิจกรม ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน 1/2557
(สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 57 เป็นต้นไป)
ระบบการลงทะเบียน/ตรวจสอบผลการเรียน ผ่านอินเตอร์เน็ต

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบ
ระดับปริญญาโท
ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับน้องใหม่ฯ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัญฑิตศึกษา 2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับ ปวส.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบประจำภาค
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบ
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2556
สำหรับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
ใบกรอกเกรด/ใบกรอกคะแนน *1/2557 (อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 57 เป็นต้นไป)
Download ใบรายชื่อนักศึกษา ภาค 1/2557
Download ตารางสอน 1/2557
กำหนดอาจารย์ผู้สอนประจำปีการศึกษา 2557สามารถตรวจสอบได้หลังจากเปิดภาคเรียน 5 สัปดาห์)

 

ประกาศแจ้ง นักศึกษาใหม่ ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเรียน พร้อมนำส่งแผนกทะเบียนฯ อ่านขั้นตอนและรายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ประกาศ แจ้งนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ให้เข้าไปกรอก

ประวัติของนักศึกษาทุกคน คลิ๊กที่นี่
นักศึกษาดาวน์โหลดขั้นตอนการกรอกประวัติ คลิ๊ก

ดาวน์โหลดรายชื่อ และใบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ทุกระดับ (เริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2557) คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดตารางเรียนของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 ที่นี่

ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน


ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส. 2 , ระดับปริญญาตรีปีที่ 4 ทุกสาขา ( วันที่ประกาศ:22-01-2557)
รายละเอียด :
สามารถเขียน คำร้องคาดว่าจะสำเร็จในภาคเรียนที่ 2/2556 พร้อมนำส่งที่แผนกทะเบียน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 - 31 มกราคม 2557 (ยังไม่ต้องชำระเงิน) โดยรับแบบฟอร์ม ได้ที่แผนกทะเบียนฯ *หมายเหตุ* นักศึกษาต้องเขียนคำร้องคาดว่าจะสำเร็จทุกคนเพื่อตรวจสอบการสำเร็จ
ประกาศ แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ( วันที่ประกาศ:11-12-2556)
ประกาศแจ้งนักศึกษาทุกระดับชั้น ( วันที่ประกาศ:12-12-2556)
ประกาศแจ้งอาจารย์ทุกท่าน ( วันที่ประกาศ:25-10-55)
ประกาศแจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/2555 ( วันที่ประกาศ:18/10/2555)
ประกาศ แจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบ ( วันที่ประกาศ:15/06/2555)

ข้อมูลสถิติ แผนกทะเบียนและวัดผล มทร.ล้านนา พิษณุโลก

- สถิติจำนวนนักศึกษาปีการศึกษาปัจจุบัน > ภาค 1> ภาค 2
- สรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาปัจจุบัน ภาค 1 | ภาค 2 (สามารถดาวน์โหลดได้วันที่ 5 มิ.ย.57)
ข้อมูล FTES ปีการศึกษา 2556 <คณะวิทยาศสตร์ฯ> <คณะบริหารธุรกิจฯ> <คณะวิศวกรรมฯ>
สถิติจำนวนนักศึกษาย้อนหลัง 7 ปี
จำนวน ผู้สำเร็จการศึกษา 2556 (กำลังดำเนินการ)
ปวส. | ปริญญาตรี | ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำเร็จปีการศึกษา 2556 (กำลังดำเนินการ)
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร

 


ข้อมูลเทียบโอนรายวิชา (รม.21) มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี | ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
Update 11/02/2552 by thai2net@hotmail.com