<-- ประกาศ นักศึกษาเก่า สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน กรอกเกรดในระบบทะเบียนกลาง
ระหว่างวันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2558 (เวลา 12.00) นี้เท่านั้น เข้าสู่ระบบทะเบียนกลางที่นี่
และอาจารย์ Print เกรดที่กรอกในระบบเรียบร้อยแล้วนำส่งแผนกทะเบียนด้วยค่ะ
ถ้าหากพ้นกำหนด วันและเวลาดังกล่าว อาจารย์จะไม่สามารถกรอกเกรดได้ (ประกาศ 20 ธ.ค.58)
ประกาศ แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สามารถตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2558
เป็นต้นไป ที่ regis2015.rmutl.ac.th เข้าที่เมนู อาจารย์
และถ้าหากพบว่า ไม่มีรายชื่อของนักศึกษาในรายวิชาใด
กรุณา ติดต่อแผนกทะเบียน ประกาศ วันที่ 21 ส.ค.58
ประกาศ แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 คนใดที่ยังไม่ได้กรอกประวัติ
ในระบบทะเบียนกลาง กรุณาดำเนินการกรอกให้เรียบร้อย
และ Pirnt มาส่งที่ แผนกทะเบียน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558
เข้าระบบโดย ใช้ รหัสนักศึกษา และรหัสบัตรประชาชน คลิ๊กที่นี่ (เพื่อเข้ากรอกประวัติ)
** หากนักศึกษาคนไหนที่เข้าระบบไม่ได้ กรุณาติดต่อแผนกทะเบียนด่วน** ประกาศ ณ วันที่ 21 ส.ค.58

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ เขตพื้นที่พิษณุโลก
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สำหรับนักศึกษา
Download แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ
Download ตารางเรียน 1/2558 (สำหรับนักศึกษา ปวส., ปริญญาตรี และปริญญาโท)
Download คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557(กำลังดำเนินการ)
แผนการเรียนเสนอแนะประจำภาค
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน
ปฏิทินการศึกษา 2558 (เฉพาะมทร.ล้านนา พิษณุโลก)
ปฏิทินการศึกษา (ของ สสว. มทร.ล้านนา.)
รายชื่อผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน

ระบบการลงทะเบียน/ตรวจสอบผลการเรียน ผ่านอินเตอร์เน็ต

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบ
ระดับปริญญาโท
ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับน้องใหม่ฯ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัญฑิตศึกษา 2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับ ปวส.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบประจำภาค
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบ
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2556
สำหรับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
ใบกรอกเกรดสำหรับนักศึกษา คอ.บ. ที่ฝึกงาน 1/2558
Download ใบรายชื่อนักศึกษา ภาค 1/2558
Download ตารางสอน 1/2558(เริ่มดาวน์โหลดได้วันท่่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป)

 

ประกาศแจ้ง นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่กรอกประวัติในระบบทะเบียนกลาง ให้เข้าไปกรอกประวัติภายในวันที่ 8 กันยายน 2558 กรอกประวัติที่นี่

ประกาศแจ้ง นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลาง ให้รีบดำเนินการให้เสร็จ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 นี้เท่านั้น คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษา ปี 2558 คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดตารางเรียนของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 สำหรับนักศึกษาข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ประกาศผลการเรียนนักศึกษาเก่า ( วันที่ประกาศ:17-10-2557)
รายละเอียด :
นักศึกษาเก่า สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และถ้านักศึกษาคนไหนท่ีีมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75 ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
แจ้งนักศึกษาเก่าประเมินอาจารย์ทางเว็บ ( วันที่ประกาศ:15-10-57)
แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส. 2 , ระดับปริญญาตรีปีที่ 4 ทุกสาขา ( วันที่ประกาศ:22-01-2557)
ประกาศ แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ( วันที่ประกาศ:11-12-2556)
ประกาศแจ้งนักศึกษาทุกระดับชั้น ( วันที่ประกาศ:12-12-2556)
ประกาศแจ้งอาจารย์ทุกท่าน ( วันที่ประกาศ:25-10-55)

ข้อมูลสถิติ แผนกทะเบียนและวัดผล มทร.ล้านนา พิษณุโลก

- สถิติจำนวนนักศึกษาปีการศึกษาปัจจุบัน > ภาค 1> ภาค 2
- สรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาปัจจุบัน ภาค 1 | ภาค 2 (สามารถดาวน์โหลดได้วันที่ 5 มิ.ย.57)
ข้อมูล FTES ภาค 2557<คณะวิทยาศสตร์ฯ> <คณะบริหารธุรกิจฯ> <คณะวิศวกรรมฯ>
สถิติจำนวนนักศึกษาย้อนหลัง 7 ปี
จำนวน ผู้สำเร็จการศึกษา 2556 (กำลังดำเนินการ)
ปวส. | ปริญญาตรี | ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำเร็จปีการศึกษา 2557 (กำลังดำเนินการ)
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร

 


ข้อมูลเทียบโอนรายวิชา (รม.21) มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี | ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
Update 11/02/2552 by thai2net@hotmail.com