<-- ประกาศ นักศึกษาเก่า สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
้ที่ได้ลงทะเบียนใน ที่ลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลางแล้ว
ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ทีธนาคารกสิกรไทย
ระหว่างวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2558 ได้ คลิ๊กที่นี่
ประกาศ แจ้งอาจารย์ผู้สอนกรอกเกรดนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2557
ที่ web : http://reg.rmutl.ac.th ระหว่างวันที่ 25 -29 พ.ค.58 นี้เท่านั้น
หมายเหตุ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบรายชื่อ นศ.ลงทะเบียน
หากพบว่าไม่มีรายชื่อนศ. กรุณาติดต่อแผนกทะเบียนก่อนการกรอกเกรด
ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกเกรด คลิ๊กที่นี่ ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ค.2558
ประกาศ แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2/2557 ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่ และ นศ. มารับหนังสือรับรองรอสภาฯ
ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2558 ในวันเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยติดต่อแผนกทะเบียนฯ
ประกาศแจ้ง นักศึกษาใหม่ทุกคน กรุณาเข้าไปประเมินอาจารย์
ในภาคเรียนที่ 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.57 - 10 ม.ค.58 คลิ๊กที่นี่
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน คลิ๊ก
ประกาศ การลงทะเบียนภาค 2/2557 ของนักศึกษาใหม่
ห้นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนที่ระบบทะเบียนกลาง reg.rmutl.ac.th ระหว่างวันที่
5 - 11 มกราคม 2558
ประกาศแจ้ง   นักศึกษาเก่าทุกคน กรุณาเข้าไปประเมินอาจารย์
ในภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ คลิ๊กที่นี่ โดยใช้ username และ password
เป็น รหัสนักศึกษา ทั้งหมด (กรุณาเข้าไปประเมินทุกคนมิฉะนั้นนักศึกษา
จะไม่สามารถดูผลการเรียนในภาค 1/2557 ได้ หากสงสัย ติดต่อแผนกทะเบียนฯ
ประกาศแจ้ง   นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1/2557 ให้มาเขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระหว่าง
วันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2557 พร้อมแนบหลักฐานส่ง อ่านรายละเอีย
ประกาศแจ้ง นักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่มีรายชื่อ หรือ ที่ทำเรื่อง
ย้ายสาขาวิชา ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งในวันที่ 19 สิงหาคม 2557
ซึ่งนักศึกษาที่ทำเรื่องย้ายสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลด

ใบลงทะเบียนในสาขาวิชาที่ย้ายได้ ประกาศ ณ วันที่ 13 ส.ค. 57

ประกาศแจ้ง นักศึกษาใหม่ทุกระดับ สามารถดาวน์โหลด
ใบรายชื่อ และใบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2557
คลิ๊กที่นี่ หากมีข้อสงสัยติดต่อแผนกทะเบียน
ประกาศ แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สามารถตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2557 ได้ตั้งแต
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป คลิ๊กที่นี่ และถ้าหากพบว่า
ไม่มีรายชื่อของนักศึกษาในรายวิชาใด กรุณาแจ้งให้นักศึกษา
ประกาศ แจ้งนักศึกษาเก่าทุกระดับ ให้ตรวจสอบรายชื่อที่
กศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 57 เป็นต้นไ
คลิ๊กที่นี่ และถ้าหากพบว่านักศึกษา ไม่มีรายชื่อในรายวิชาใด กรุณาติดต่อ
แผนกทะเบียนด่วน ประกาศ ณ วันที่ 11 ธ.ค. 56

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ เขตพื้นที่พิษณุโลก
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สำหรับนักศึกษา
Download แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ
Download ตารางเรียน (สำหรับนักศึกษา ปวส., ปริญญาตรี และปริญญาโท)
Download คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557(กำลังดำเนินการ)
แผนการเรียนเสนอแนะประจำภาค
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน
ปฏิทินการศึกษา 2557 ปฏิทินกิจกรม ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน

ระบบการลงทะเบียน/ตรวจสอบผลการเรียน ผ่านอินเตอร์เน็ต

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบ
ระดับปริญญาโท
ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับน้องใหม่ฯ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัญฑิตศึกษา 2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับ ปวส.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบประจำภาค
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบ
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2556
สำหรับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
ใบกรอกเกรด/ใบกรอกคะแนน *3/2557 (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
Download ใบรายชื่อนักศึกษา ภาค 2/2557
Download ตารางสอน 2/2557
กำหนดอาจารย์ผู้สอนประจำปีการศึกษา 2557สามารถตรวจสอบได้หลังจากเปิดภาคเรียน 5 สัปดาห์)

 

ประกาศแจ้ง นักศึกษาใหม่ ลงทะเบียน ที่ reg.rmutl.ac.th ระหว่างวันที่ 6-11 มกราคม 2558 ดาวน์โหลดคู่มือและขั้นตอนการลงทะเบียนได้ ที่นี่

ประกาศ แจ้งนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ให้เข้าไปกรอก

ประวัติของนักศึกษาทุกคน คลิ๊กที่นี่
นักศึกษาดาวน์โหลดขั้นตอนการกรอกประวัติ คลิ๊ก

ดาวน์โหลดรายชื่อ และใบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ทุกระดับ (เริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2557) คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดตารางเรียนของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 ที่นี่

ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนสำหรับ นศ.เก่า


ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ประกาศผลการเรียนนักศึกษาเก่า ( วันที่ประกาศ:17-10-2557)
รายละเอียด :
นักศึกษาเก่า สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และถ้านักศึกษาคนไหนท่ีีมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75 ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
แจ้งนักศึกษาเก่าประเมินอาจารย์ทางเว็บ ( วันที่ประกาศ:15-10-57)
แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส. 2 , ระดับปริญญาตรีปีที่ 4 ทุกสาขา ( วันที่ประกาศ:22-01-2557)
ประกาศ แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ( วันที่ประกาศ:11-12-2556)
ประกาศแจ้งนักศึกษาทุกระดับชั้น ( วันที่ประกาศ:12-12-2556)
ประกาศแจ้งอาจารย์ทุกท่าน ( วันที่ประกาศ:25-10-55)

ข้อมูลสถิติ แผนกทะเบียนและวัดผล มทร.ล้านนา พิษณุโลก

- สถิติจำนวนนักศึกษาปีการศึกษาปัจจุบัน > ภาค 1> ภาค 2
- สรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาปัจจุบัน ภาค 1 | ภาค 2 (สามารถดาวน์โหลดได้วันที่ 5 มิ.ย.57)
ข้อมูล FTES ภาค 2556<คณะวิทยาศสตร์ฯ> <คณะบริหารธุรกิจฯ> <คณะวิศวกรรมฯ>
สถิติจำนวนนักศึกษาย้อนหลัง 7 ปี
จำนวน ผู้สำเร็จการศึกษา 2556 (กำลังดำเนินการ)
ปวส. | ปริญญาตรี | ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำเร็จปีการศึกษา 2556 (กำลังดำเนินการ)
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร

 


ข้อมูลเทียบโอนรายวิชา (รม.21) มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี | ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
Update 11/02/2552 by thai2net@hotmail.com