<-- ประกาศ นักศึกษาเก่า สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การกรอกเกรดนักศึกษาใหม่ทางอินเตอร์เน็ต
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน กรอกเกรดนักศึกษาใหม่ในระบบทะเบียนกลางที่ เว็บ
reg.rmutl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.57 - 5 ม.ค.58 โดยรายละเอียดและคู่มือการ
กรอกเกรดจะแจกให้ในวันประชุมครู วันที่ 25 ธ.ค.57 ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกเกรด คลิ๊กที่นี่ ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค.57
ประกาศแจ้ง นักศึกษาใหม่ทุกคน กรุณาเข้าไปประเมินอาจารย์
ในภาคเรียนที่ 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.57 - 10 ม.ค.58 คลิ๊กที่นี่
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน คลิ๊ก
ประกาศ การลงทะเบียนภาค 2/2557 ของนักศึกษาใหม่
ห้นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนที่ระบบทะเบียนกลาง reg.rmutl.ac.th ระหว่างวันที่
5 - 11 มกราคม 2558
ประกาศแจ้ง   นักศึกษาเก่าทุกคน กรุณาเข้าไปประเมินอาจารย์
ในภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ คลิ๊กที่นี่ โดยใช้ username และ password
เป็น รหัสนักศึกษา ทั้งหมด (กรุณาเข้าไปประเมินทุกคนมิฉะนั้นนักศึกษา
จะไม่สามารถดูผลการเรียนในภาค 1/2557 ได้ หากสงสัย ติดต่อแผนกทะเบียนฯ
ประกาศแจ้ง   นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1/2557 ให้มาเขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระหว่าง
วันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2557 พร้อมแนบหลักฐานส่ง อ่านรายละเอีย
ประกาศแจ้ง นักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่มีรายชื่อ หรือ ที่ทำเรื่อง
ย้ายสาขาวิชา ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งในวันที่ 19 สิงหาคม 2557
ซึ่งนักศึกษาที่ทำเรื่องย้ายสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลด

ใบลงทะเบียนในสาขาวิชาที่ย้ายได้ ประกาศ ณ วันที่ 13 ส.ค. 57

ประกาศแจ้ง นักศึกษาใหม่ทุกระดับ สามารถดาวน์โหลด
ใบรายชื่อ และใบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2557
คลิ๊กที่นี่ หากมีข้อสงสัยติดต่อแผนกทะเบียน
ประกาศ แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สามารถตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2557 ได้ตั้งแต
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป คลิ๊กที่นี่ และถ้าหากพบว่า
ไม่มีรายชื่อของนักศึกษาในรายวิชาใด กรุณาแจ้งให้นักศึกษา
ประกาศ แจ้งนักศึกษาเก่าทุกระดับ ให้ตรวจสอบรายชื่อที่
กศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 57 เป็นต้นไ
คลิ๊กที่นี่ และถ้าหากพบว่านักศึกษา ไม่มีรายชื่อในรายวิชาใด กรุณาติดต่อ
แผนกทะเบียนด่วน ประกาศ ณ วันที่ 11 ธ.ค. 56

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ เขตพื้นที่พิษณุโลก
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สำหรับนักศึกษา
Download แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ
Download ตารางเรียน 1/2557(สำหรับนักศึกษา ปวส., ปริญญาตรี และปริญญาโท)
Download คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557(กำลังดำเนินการ)
แผนการเรียนเสนอแนะประจำภาค 1/2557
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน *2/2556 (นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 56 เป็นต้นไป)
ปฏิทินการศึกษา 2557 ปฏิทินกิจกรม ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน 1/2557
(สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 57 เป็นต้นไป)
ระบบการลงทะเบียน/ตรวจสอบผลการเรียน ผ่านอินเตอร์เน็ต

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบ
ระดับปริญญาโท
ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับน้องใหม่ฯ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัญฑิตศึกษา 2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับ ปวส.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบประจำภาค
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบ
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2556
สำหรับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
ใบกรอกเกรด/ใบกรอกคะแนน *1/2557 (อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 57 เป็นต้นไป)
Download ใบรายชื่อนักศึกษา ภาค 1/2557
Download ตารางสอน 1/2557
กำหนดอาจารย์ผู้สอนประจำปีการศึกษา 2557สามารถตรวจสอบได้หลังจากเปิดภาคเรียน 5 สัปดาห์)

 


 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
    Master of Science (Agriculture Technology)
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
    Master of Science (Agriculture Technology)
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
    Master of Science Program in Animal Production Technology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< กลับหน้าแรกหลักสูตร

::: แผนกทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก::: แผนกทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก
web master thai2net@hotmail.com