<-- ประกาศ นักศึกษาเก่า สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน กรอกเกรดในระบบทะเบียนกลาง
ระหว่างวันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2558 (เวลา 12.00) นี้เท่านั้น เข้าสู่ระบบทะเบียนกลางที่นี่
และอาจารย์ Print เกรดที่กรอกในระบบเรียบร้อยแล้วนำส่งแผนกทะเบียนด้วยค่ะ
ถ้าหากพ้นกำหนด วันและเวลาดังกล่าว อาจารย์จะไม่สามารถกรอกเกรดได้ (ประกาศ 20 ธ.ค.58)
ประกาศ แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สามารถตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2558
เป็นต้นไป ที่ regis2015.rmutl.ac.th เข้าที่เมนู อาจารย์
และถ้าหากพบว่า ไม่มีรายชื่อของนักศึกษาในรายวิชาใด
กรุณา ติดต่อแผนกทะเบียน ประกาศ วันที่ 21 ส.ค.58
ประกาศ แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 คนใดที่ยังไม่ได้กรอกประวัติ
ในระบบทะเบียนกลาง กรุณาดำเนินการกรอกให้เรียบร้อย
และ Pirnt มาส่งที่ แผนกทะเบียน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558
เข้าระบบโดย ใช้ รหัสนักศึกษา และรหัสบัตรประชาชน คลิ๊กที่นี่ (เพื่อเข้ากรอกประวัติ)
** หากนักศึกษาคนไหนที่เข้าระบบไม่ได้ กรุณาติดต่อแผนกทะเบียนด่วน** ประกาศ ณ วันที่ 21 ส.ค.58

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ เขตพื้นที่พิษณุโลก
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สำหรับนักศึกษา
Download แบบฟอร์มใบคำร้องต่างๆ
Download ตารางเรียน 1/2558 (สำหรับนักศึกษา ปวส., ปริญญาตรี และปริญญาโท)
Download คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557(กำลังดำเนินการ)
แผนการเรียนเสนอแนะประจำภาค
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน
ปฏิทินการศึกษา 2558 (เฉพาะมทร.ล้านนา พิษณุโลก)
ปฏิทินการศึกษา (ของ สสว. มทร.ล้านนา.)
รายชื่อผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน

ระบบการลงทะเบียน/ตรวจสอบผลการเรียน ผ่านอินเตอร์เน็ต

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบ
ระดับปริญญาโท
ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับน้องใหม่ฯ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัญฑิตศึกษา 2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับ ปวส.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบประจำภาค
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบ
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2556
สำหรับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
ใบกรอกเกรดสำหรับนักศึกษา คอ.บ. ที่ฝึกงาน 1/2558
Download ใบรายชื่อนักศึกษา ภาค 1/2558
Download ตารางสอน 1/2558(เริ่มดาวน์โหลดได้วันท่่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป)

 


 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
    Master of Science (Agriculture Technology)
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
    Master of Science (Agriculture Technology)
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
    Master of Science Program in Animal Production Technology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< กลับหน้าแรกหลักสูตร

::: แผนกทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก::: แผนกทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก
web master thai2net@hotmail.com